Oproep aan Den Haag: Maandelijks declareren in de jeugdzorg

Gepubliceerd 7 jaren geleden

Al eerder hebben wij stilgestaan bij een aantal knelpunten in de administratie rondom de jeugdzorg. Alle processen komen moeizaam op gang en er is bijna nog geen gemeente te vinden die alle reguliere berichten ondersteunt. Afspraken op landelijk niveau worden door de gemeenten dikwijls beschouwd als vrijblijvend.

In de PGB is het vorig jaar flink fout gegaan en de verantwoordelijke staatssecretaris heeft meerdere malen diep door het stof moeten gaan. Eén van de knelpunten in dit verhaal was het feit dat het CAK werkt met periodes van 4 weken, terwijl eigenlijk het hele economische verkeer op maanden is gebaseerd (zoals: salarissen, AOW, pensioen, gas licht en water, huur etc.). De keuze voor een periode van 4 weken dateert waarschijnlijk vanuit de jaren zestig van de vorige eeuw en was in die tijd een goede beslissing.

Het hoeft geen betoog dat het werken met verschillende perioden (maand en 4-weken) tot flinke afstemmingsproblemen kan leiden. Veel gemeenten lijken daarom voornemens om voor de jeugdzorg ook naar declareren per 4 weken over te gaan. Nét nu Den Haag heeft besloten dat het CAK moet overgaan naar maandelijkse afrekeningen, omdat dit de facto eigenlijk dé standaard is. Ook het innen van de eigen bijdrage door het CAK bij de cliënten leidt dikwijls tot problemen, omdat de cliënt maandelijks hun salaris, uitkering of wat dan ook ontvangen en per 4 weken de eigen bijdrage moeten betalen.

Als je gemeenten over dit Haags besluit aanspreekt, is de reactie: 'Eerst zien dan geloven en voorlopig gaan we uit van declareren per 4 weken.' Blijkbaar is het vertrouwen in het CAK niet zo groot. Een vaker voorkomend probleem bij overheidsinstanties, die zoveel macht en zeggenschap hebben, ook al omdat het dikwijls wettelijk is uitgesloten dat je als burger of als bedrijf bij een onafhankelijke rechter in beroep kunt gaan tegen een door deze instanties genomen besluit dan wel administratieve sanctie. 

Politiek Den Haag zou de gemeenten en zorgaanbieders een grote dienst bewijzen door het besluit te nemen dat met ingang van 1 januari 2017 alle declaraties op maandbasis dienen te geschieden. Als we het hebben over vermindering van administratieve lasten is dit er één die écht zoden aan de dijk zet. Mocht het CAK hiermee een probleem hebben dan is het misschien wel een idee om in de maand december af te zien van het innen van de eigen bijdrage. Dan heeft het CAK een maand de tijd alles om te zetten naar maandbasis, komt niemand tekort en het geld komt naar alle waarschijnlijkheid terecht bij mensen, die zo'n douceurtje in die dure maand goed kunnen gebruiken. Zo vlak voor de verkiezingen een beetje goodwill kweken kan geen kwaad, toch!